wifi

Pogoji najema

I. SPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI NAJEMA

Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del dogovora, sklenjenega preko elektronske pošte, ki ga dogovorita podjetje Medimaj d. o. o. (v nadaljevanju Medimaj) in potnik, ki se odloči za najem Apartmaja Arnika TN Nune Rogla.
V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje prek interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www. rogla-apartma.si,  kjer so splošno dostopni.
Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila.

II. REZERVACIJA TURISTIČNEGA ARANŽMAJA

Potnik lahko rezervira turistični aranžma, ki ga nudi Medimaj v svoji ponudbi, preko veljavne elektronske pošte sasa@medimaj.com ali osebno preko telefonske številke 031 672 198. Ob rezervaciji Medimaj pošlje ponudbo potniku, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o turističnem objektu ter podatke o plačilu rezervacije. Ob rezervaciji je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva najem ter plačati akontacijo (prijavnina). Akontacija se ne plača le ob predhodnem internem  dogovoru med Medimaj-em ter stranko ter v primeru, da je od rezervacije do prihoda 5 dni.

III. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvede plačilo na transakcijski račun podjetja Medimaj d.o.o.. Rezervacija je potrjena, ko ima Medimaj sredstva na transakcijskem računu.
Ob prijavi najemnik plača akontacijo v višini 30 % cene najema. Preostali del plača najemnik najmanj 8 dni pred prihodom oziroma po posebnem pisnem dogovoru s ponudnikom lahko tudi drugače.
V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti najemnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o najemu. V tem primeru se vplačana akontacija najemniku ne vrača.
Prav tako se akontacija ne vrača, če najemnik odpove najem teden dni pred datumom prihoda iz kakršnega koli razloga.
V kolikor se najemnik odloči za plačilo odstopnine (zavarovanja pri ponudniku), ki služi kot zavarovanje, se v primeru opravičljivega razloga (bolezen in smrt najemnika ali ožjih družinskih članov) ob predložitvi ustreznega dokumenta, v celoti povrne kupnina. Več o zavarovanju je v VI. členu teh pogojev.
Najemnik lahko plača najem z gotovino ali plačilnimi karticami na sedežu podjetja ali pa z nakazilom na transakcijski račun podjetja, ki je naveden na ponudbi, katera se pošlje najemniku.

IV. CENE  IN PRIHOD V APARTMA

Cene najema so določene in objavljene na spletni strani www.rogla-apartma.si  ter veljajo od dneva objave programa.
O morebitni spremembi cene najema ponudnik apartmaja najemnika obvesti po elektronski pošti.
Vstop v apartma  je možen po 13.00 uri na dan začetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma zapustiti do 10.00 ure.

V. NAJEMNIKOV ODSTOP OD POGODBE

Najemnik lahko kadarkoli pred začetkom prihoda odstopi od pogodbe o najemu. Odstop od pogodbe mora biti podan pisno.
V primeru, ko najemnik odstopi od najema, lahko Medimaj zahteva od najemnika plačilo ustrezne in upravičene odstopnine (stroški odpovedi).

Višina odstopnine je odvisna od preostalega časa do začetka nastopa dopusta (najema):

 • do 30 dni pred dnevom začetka najema – 20 % cene aranžmaja,
 • od 29 do 22 dni pred začetkom dneva najema – 30 % cene aranžmaja,
 • od 21 do 15 dni pred dnevom začetka najema – 40 % cene aranžmaja,
 • od 14 do 8 dni pred dnevom začetka najema – 60 % cene aranžmaja,
 • od 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma začetka najema – 100 % cene aranžmaja,
 • neprihod brez odpovedi – 100 % cene aranžmaja.

Med nastanitvijo lahko najemnik prekine letovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če najemnik med nastanitvijo potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

VI. ODSTOPNINA ZA PRIMER ODSTOPA OD ARANŽMAJA ali ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI pri ZAVAROVALNICI

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino. Sporazum o odstopnini se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačane odstopnine le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.
Odstopnina znaša 15 % cene aranžmaja.
Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.
Najemnik lahko zavaruje svojo rezervacijo tudi pri Zavarovalnici.

VII. NAJEMNIKOVA PRAVICA DO ODPOVEDI REZERVACIJE

Medimaj si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi najema v primeru višje sile, kot na primer težava na objektu, ki se oddaja (poškodba na vitalnih delih objekta, kot npr. poskodba centralne peči, izliv vode,….).

VIII. POTOVALNI DOKUMENTI IN OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Medimaj je dolžan potnika v skladu s 6. točko 57b. člena ZVPot informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah ter zdravstvenih predpisih. ki veljajo na dan prihoda.
Potnik je dolžan poskrbeti, da ima pri sebi veljavne osebne dokumente vseh oseb, ki prihajajo v apartma.

IX. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, preko elektronske pošte, Medimaj d.o.o. obvezujejo k izpolnitvi, kot je kasneje navedeno na poslani ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.
Fotografije, objavljene na internetu in v reklamnih materialih, so informativne narave, zato Medimaj ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter videz, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

X. KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času najema.
Hišni red: apartma je v apartmajskem naselju Nune, kjer je večje število individualnih objektov, zato je potrebno upoštevati red miru od 22.ure dalje.
Naš apartma nudi samo nastanitev, brez hrane in pijače in dodatnih storitev v smislu dostave.

XI. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Najemnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, predstavniku, ki sprejme najemnika. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, ipd.), najemnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo.
Pritožbeni postopek: Potnik takoj na kraju samem reklamira neustrezno storitev pri predstavniku. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu. Po vrnitvi s potovanja mora potnik v zakonskem roku, to je v 8 dneh po končanem najemu, poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov Medimaj d.o.o., Mestni trg 11, 3210 Sl.Konjice ter predložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (slike, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Medimaj bo pisno potrdil prejem pritožbe in v zakonskem roku odgovoril na pritožbo.
Medimaj ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Brez pisne reklamacije Medimaj ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak najemnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Medimaj take reklamacije ne bo obravnaval. Prav tako Medimaj ne bo obravnaval reklamacij, ki ne bodo poslane na zgoraj navedeni naslov. Reklamacije so lahko poslane tudi preko elektronske pošte izključno na elektronski naslov sasa@medimaj.com, vendar morajo vsebovati vse, kar morajo vsebovati reklamacije, ki so poslane po pošti.
Reklamacija mora biti utemeljena.

XII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Medimaj pridobljene osebne podatke o potnikih varuje skladno z vsemi predpisi na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov, ter je zavezan k najvišjim standardom zagotavljanja varstva posameznikovih pravic. Medimaj osebne podatke primarno obdeluje z namenom sklenitve oziroma izpolnjevanja pogodbe. Podatkov ne posreduje tretjim osebam, kolikor za to ne obstajajo z zakonom predvidena pravna podlaga.
Osebni podatki se lahko obdelujejo na podlagi zakona, na podlagi pogodbenega razmerja, če gre za osebne podatke, ki se jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, če je to potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe in na podlagi izrecne privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov danih skladno s predpisi s področja varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov. Soglasje, ki ga za obdelavo poda potnik, se lahko v vsakem trenutku spremeni, ali umakne v celoti.
Potnik ima najmanj naslednje pravice:

 • pravico do dostopa do podatkov;
 • pravico do popravka;
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);
 • pravico do omejitve obdelave;
 • pravico do prenosljivosti podatkov;
 • pravico do ugovora.

Z namenom zagotavljanja kar se da visokega standarda varovanja osebnih podatkov potnikov ima Medimaj sprejeto posebno Politiko varstva osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev in navodil ter je dostopna na www. rogla-apartma.si

XIII POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlečki iz Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/0786/0978/1138/1419/1555/17 – ZKolT in 31/18, v nadaljevanju: ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev:
Uporaba: ZVPot se nanaša izključno na potrošnike.
Obseg uporabe: ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.Dogodek:

Rok:

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev

Glej V. točko teh Splošnih pogojev in navodil

Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev

Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje od 8 % vrednosti aranžmaja

Rok za oddajo reklamacije

8 dni po konca najema

Odgovor na reklamacijo

30 dni po prejemu reklamacije

XIV. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe podjetja Medimaj je davek na dodano vrednost že vključen.
V primeru spora med strankami je pristojno sodišče v Celju..
Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene od dneva objave teh pogojev na spletni strani https://www.rogla-apartma.si.

Pogoji najema | Hramba podatkov | Piškotki | Izdelava spletne strani